HeimOm kommunenFakta om Alver kommune

Fakta om Alver kommune

Collage Alver kommune

Korte fakta om kommunen
 • Landareal: 651 km2
 • Innbyggjartal: Trykk her for SSB sine oppdaterte tal
 • Administrasjonssenter: Knarvik
 • Fylke: Vestland
 • Målform: Nynorsk
 • Kommunenummer: 4631
 • Høgaste fjell: Sørdalsnuten (957 moh.)
 • Kommunevåpen: Båt og bru
 • Logo:

Alver kommune sin logo

 

 

Trykk her for å sjå filmsnutten "Vi er Alver"

Natur og geografi 

Radsundet mot Alverstraumen

 

 • Berggrunnen i vest høyrer til Bergensfeltet (Bergensbogane) som utgjer ein del av den kalendonske fjellkjeda. I Alver dannar berggrunnen her soner som vekslar mellom anortositt, mangeritt, gabbro og gneis, og dannar eit landskap med nordvest-søraustlig strokretning prega av landstrakte, låge ryggar og mange stader lyngkledde heiar.
  Trykk her for å lese meir på snl.no
 • Bergarten mangeritt har fått namnet sitt av funnstaden, og har gjort Manger kjent over heile verda, i allefall blant geologar. 
 • På Holsnøy og Radøy når dei høgaste toppane 324 meter over havet (Eldsfjellet) og 217 meter over havet (Morkefjellet). Sørdalsnuten (957 moh.) nordaust i Alver kommune er kommunen sitt høgaste fjell.
 • Ved Vallevika på Seim finn du verdas nordlegaste sjølvforyngande bøkeskog.
  Les meir om Bøkeskogen på Seim på grind.no
 • Fleire stader i Alver finn ein kystlyngheier. På Lygra finn ein eit historisk lynghei-landskap, slik det har vore på kysten i 5000 år.
  Trykk her for å lese meir om Lyngheisenteret på muho.no
 • I Alver har vi alt frå tronge fjordsystem til opne hav. 
 • Lindåsosane og Lurefjorden er det første marine verneområdet i Vestland fylke og har eit så spesielt fjordsystem at det ikkje finst liknande i verda.
  Trykk her for å lese meir på statsforvalteren.no

 

Næringsliv 

Oljeeventyret

Raffineriet på Mongstad var starten på oljeeventyret i Alver kommune. Det gav grobotn for ein kraftig vekst og velstand i bygdene våre.
Raffineriet, råoljeterminalen og forsyningsbasen har gitt grunnlag for ei omfattande servicenæring innan olje og gass i kommunen. Petroleumsverksemda på Mongstad gjer Vestland til eit av dei aller største eksportfylka i landet.
Ei rekkje bedrifter i Alver og nabokommunane har spesialisert seg på å levere utstyr og tenester til olje- og gassindustrien til havs. CCB Mongstad er sentrum for denne aktiviteten, midt i hjarta av norsk petroleumsindustri. Forsyningsbasen har i stor grad vore med å styrka Mongstad, Alver og Nordhordland som oljemetropol. Dette er Norges største logistikkoperasjon og den nest største hamna i Nord-Europa. Også testsenteret for fangst av Co2, Technology Centre Mongstad, har sett Alver på kartet.

Samla står olje- og gassnæringa for omtrent 28 prosent av sysselsettinga i Alver, og av dette er ca 40 prosent knytt til raffineriet på Mongstad, resten innan teneste- og utstyrsleveranse. Her har Frank Mohn Flatøy ein sterk posisjon på verdsmarknaden med leveranse av pumpesystem både til rederi og oljenæringa.
No flyt olje i rør frå det nye og store Johan Sverdrup-feltet inn i djupe hallar på Mongstad. Men visste du at Alver forsyner eit titals installasjonar i Nordsjøen med drikkevatn? Dette gjer dei via uttaket hjå CCB Mongstad og vidare utskiping til faste installasjonar og flyteriggar. Kvar dag året rundt blir det frakta i snitt eit par tusen tonn Alver-vatn på kjøl.

Grøn industri

Det grøne skiftet har stort fokus, også i Alver. Det blir jobba med spennande prosjekt knytt til fornybar industri, ikkje minst innan storsatsinga Green Spot Mongstad. Målsettinga i denne satsinga er å transformera Mongstad og tilstøytande industriområde til Norges framste industriklynge med fokus på ny teknologi og berekraftige løysingar. Greenspot Mongstad skal leggje til rette for innovasjon og vekst for eit berekraftig næringsliv. Alver kommune er deleigar i dette prosjektet.

Trykk her for meir informasjon om Greenspot Mongstad

I Alver er det også eit stort spenn av produksjonsbedrifter, som produserer garn, bygningselement, skip, landbruksutstyr, samt modular til anlegg til havs – for å nemne nokre bransjar.

Kommunen har eit spennande gründermiljø, og gjennom Industriutvikling Vest har både ferske og etablerte verksemder fått god hjelp til å utvikle seg vidare.

Trykk her for å sjå kampanjefilm for Right Mongstad kompetanseprosjekt 

Landbruk og skogbruk

Alver er langt meir enn olje og gass. Visste du at Alver er ein av dei største matprodusentane i Vestland? Storfe- og sauehald dominerer. Her er det fleire høns enn innbyggarar, og vi har «goa pote». Her har også skogbruket gode vilkår – det vart hogd 45 570 kubikkmeter tømmer i 2020, for det aller meste gran.
Store mengder blir frakta ut med båt frå tømmerkaien på Eidsnes, som er eit viktig knutepunkt for tømmertransporten.

Tenesteyting

Tenesteyting, bygg og anlegg og varehandel er store bransjar med i alt over 4000 arbeidsplassar og betydeleg verdiskaping. Reiselivet gir også ein del arbeidsplassar i Alver, mellom anna gjennom hotellbedriftene Alver hotell og Westland hotell.

Fiskeri og oppdrettsnæring

Fiskerinæringa var viktig i Alver alt frå tidlegare tider. På Radøy snakkar dei framleis om det største sildekastet med landnot i norgeshistorien for over hundre år sidan. Sildeeventyret skapte grunnlag for mange hermetikkfabrikkar i regionen, som gav kjærkomne arbeidsplassar til mange kvinner. Sildefisket bidrog til å sikra levegrunnlaget i bygdene våre utover på 1900-talet.

I 2018 hadde ilandførte fiskefangstar i Alver ein førstehandsverdi på 14,3 millionar kroner. I fjordane våre ligg det ei rekkje oppdrettsanlegg, som også gir sysselsetting og eksportverdi. Den einaste kvalfangstskuta i Vestland finn du også i Alver, nærare bestemt i Bøvågen i Radøy. Her er det også fiskemottak, som leverer dei finaste råvarer til spisestader i vestlandshovudstaden.

Trykk her for filmportrett frå settefiskanlegget i Bjørsvik

Pendling

Alver har betydeleg innpendling frå Bergen og nabokommunane, ikkje minst på grunn av petroleumsaktiviteten. Det nye regionale helsehuset i Knarvik er ein stor og attraktiv arbeidsplass som også bidreg til ein del innpendling.

Tal frå SSB syner at i 2020 var det 5696 personar som pendla til ein annan kommune og 2443 personar som pendla inn til jobb i kommunen.

Trykk her for å sjå alle SSB sine tal for Alver kommune

Kuriosa

 

 • Visste du at det fins regnskog i Alver? Det er riktignok ikkje snakk om tropisk, men temperert regnskog.
 • Alver kommune er ein del av UNESCO sitt biosfæreområde i Nordhordland. Dette er Norge sitt einaste biosfæreområde. Trykk her for å lese meir om dette på nordhordlandbiosphere.no.
 • Fridtjof Nansen hadde fleire forskningsopphald på Manger.
 • Mongstad er Europas største oljehamn målt i tonnasje etter Rotterdam.
 • Eklogittane på Vestlandet vart til då urtidsbergartar vart pressa ned og krympa under stort trykk djupt under den kaledonske fjellkjeda. Prosessen kan ha utløyst somme av dei djupaste jordskjelva i verda. Dei tydelegaste spora etter dette dramaet er å finna på og kring Eldsfjellet på Holsnøy. Her finn ein difor bergartar frå den innerste delen av jordskorpa.
 • Lyngheisenteret er den einaste staden i Europa med autentiske lyngheier drivne av lokale bønder, som og er tilrettelagde for publikum. Trykk her for å lese meir på muho.no
 • Ein av kulpane i elva Eitra i Eiterdalen vart av reiseradioen kåra til Noregs finaste badeplass i år 2000. Trykk her for å lese meir på ut.no
 • Jo Vedlo Hodne, som sjølv hevda at han var Karl den 12 sin banemann, har fått oppført ein bauta på Hodne ved Myking.

Ordførarkjede:

Hovudinnslaget på ordførarkjedet er Alver kommune sitt kommunevåpen, og over det ligg dei tre gamle kommunevåpena til Radøy, Meland og Lindås kommunar. Mellom dei gamle kommunevåpena er det lagt inn det som skal symbolisere sjø. Bak på kjedet står ein inskripsjon med «Alver 2020» som markerer året då Alver blei éin kommune.

Smykket er designa og handlaga av gullsmed Hilde Rønning Rongevær.

Bilde av ordførarkjede


Sist oppdatert: 18.01.2022
Publisert: 20.09.2021