Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale

Saka har planID 1263-201409 og vart vedteke 21.06.2018.

Målet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentleg infrastruktur.

Framforhandla avtale vil bli lagt ut til offentleg ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

Det vert vist til Alver kommune sitt føreseielegheitsvedtak for bruk av utbyggingsavtalar vedteke av Alver kommunestyre den 06.05.21, sak 059/21.

Spørsmål eller innspel kan rettast til:
E-post: post@alver.kommune.no

Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug


Sist oppdatert: 03.06.2022
Publisert: 03.06.2022