Kunngjering av kommuneplanen sin samfunnsdel

Vetdaket vart gjort i kommunestyremøte 19. mai 2022.

Samfunnsdelen er del av kommuneplanen til Alver kommune og skal gjelde i fleire år framover.

Les samfunnsdelen

Samfunnsdelen peikar på utfordringar og utviklingstrekk i Alver og set mål og strategiar for framtida.

Planen skal vere eit verktøy for politikarar, tilsette og lokalsamfunnet, og bidra til at vi får den utviklinga vi ønskjer oss i Alver.

Innhaldet i samfunnsdelen er endeleg, men vi jobbar med ein ny og meir fargerik versjon - som skal gjere det lettare og kjekkare å lese planen. Vi delar den nye versjonen med deg så snart han er klar.

Les alle innspela

Tidleg i prosessen inviterte vi innbyggjarar, politikarar, lag og organisasjonar og næringslivet til å kome med innspel på ulike måtar. Vi fekk over tusen innspel! Vi har samla alle innspela som kom i medverknadsperioden hausten 2020 og våren 2021 i sju rapportar:


Sist oppdatert: 15.07.2022
Publisert: 01.06.2022