Detaljreguleringsplan for Galteråsen næringsområde - offentleg ettersyn og høyring

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 har Utval for areal, plan og miljø 15.6.2022, som sak 088/22, gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til offentleg ettersyn.

Planområde ligg på oppsida av Alverflaten, er på om lag 124 daa og ligg mellom to eksisterande næringsområde. Hovudformålet med planen er å legge til rette for utbygging av eit nytt næringsområde for lagerverksemd og annan plasskrevjande næring.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

 1. Plankart_24.2.2022
 2. Føresegner_6.5.2022
 3. Planskildring m komplett ROS_6.5.2022
 4. Konsekvensutredning_11.1.2022
 5. Trafikkanalyse_16.12.2021
 6. Illustrasjonsplan_24.2.2022
 7. Illustrasjon tilstøtande planer_15.2.2022
 8. Terrengsnitt_11.3.2022
 9. Volumberekning_10.2.2022
 10. VAO-rammeplan_25.2.2022
 11. O2-rekneskap_25.4.2022
 12. Merknadsskjema oppstart_25.11.2021
 13. Merknadar oppstart_22.11.2021
 14. Saksframlegg 1 ghs_15.6.2022

Framlegg til plan vert kunngjort i avisa Nordhordland. Grunneigarar, råka naboar, lag og organisasjonar og offentlege instansar vert direkte tilskrive.

Slik kan du kome med innspel:

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 24.6.2022 – 26.8.2022

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen. For å kome med merknad kan ein sende e-post til post@alver.kommune.no, eller sende brev til:

 • Alver kommune,
  Postboks 4,
  5906 Frekhaug.

  Merknaden stilast til Plan v/ Arealforvaltning.

Merknadsfrist er sett til 26.8.2022


Sist oppdatert: 24.06.2022
Publisert: 24.06.2022