HjemPlan, bygg og eigedomStatistikk og kunnskapsgrunnlag

Statistikk og kunnskapsgrunnlag

Faktafredag

 Trykk her for å gå til artiklar:

Statistikk

Inntekt, ulikskap og sosiale tilhøve

Ungdata 2021

Næringsliv og sysselsetjing

Befolkning

Busetjingsmønster

Bustadmengd og bustadbygging

Rapportar og utgreiingar om arealbruk og kulturminne :

Arealreserver i Alver

Boligpreferanseundersøkelsen 2020

Bustad for alle 2021

Rapportar og utgreiingar om folkehelse:

Folkehelseoversikt for Alver

Trykk her for Folkehelseoversikt Alver 2020

Ungdata Knarvik vidaregåande skule 2021

Trykk her for "Mogelegheits- og utfordringsdokument" Alver kommune

Rapportar og utgreiingar om kultur, idrett og friluftsliv:

Norsk kulturindeks

Norsk idrettsindeks

Kulturundersøking Alver 2019

Brukarundersøking bibliotek 2019

Norsk idrettsindeks Alver 2018

Marknadsundersøkelse av fritidstilbod for unge,  Skuleoppgåve 2018

Frivilligmelding Meland 2017

Meland ungdomsråd si undersøking om ungdomsklubb 2016

Kartlegging av grøntstruktur Alversund- Isdal- Knarvik 2005

Rapportar og utgreiingar om næringsliv og sysselsetting:

Scenarioanalysa Nordhordland 2021

Vestlandsscenarioene 2020 Samandrag

Vestlandsscenarioene 2020 Full rapport

Næringsutvikling og kraftintensiv industri Nordhordland 2020

Greenspot Mongstad 2020 Statusrapport

Næringsanalyse 2019 Smart Spesialisering

Handelsanalyse Alver 2019

Handel og næring Lindås, Radøy og Meland Asplan viak 2018

Tillitsundersøkelse for Lindås, Meland,Os og Fjell 2017

Regional analyse for Lindås,Meland, Os og Fjell 2017

Rapportar og utgreiingar om område/mogelegstudiar og konsekvensutgreiingar:

Mulighetsstudie senterstruktur for Alver 2022

Lonena områderegulering_Konsekvensutgreiing friluftsliv 2019

Midtmarka og Rotemyra 2019 Ringverknadar

Mogelegheitsstudie Lindås 2019 idèdugnad

Mogelegheitsstudie Lindås 2019

Rapportar og utgreiingar om oppvekst:

 

Planskildringar:

Strategi- og styringsdokument for Alver kommune 2020

Mogelegheits og utfordringsdokument 2019

Planskildring KPA Lindås 2019

Planskildring KPA Meland 2019

Planskildring KPA Radøy 2019

Planskildring KDP Knarvik-Alversund med Alverstraumen 2019

Intensjonsavtale Alver kommune 2016

Rapportar og utgreiingar om veg, samferdsle og trafikktryggleik: 

Barnetråkk for Sagstad skule 2018

Barnetråkk Lindås 2018

Barnetråkk Meland 2018

Barnetråkk_Radøy 2013

Pendlingsanalyse-for- Meland, Lindås og Radøy 2018

Spørjeundersøking om pendling for Lindås, Meland og Radøy 2018

Sambandet vest silingsrapport trasèalternativ 2019

Kartlegging av sykkelbruk Fjell, Lindås, Meland og Os 2017

Kartlegging av infrastruktur for sykkel i regionsenter i Bergensområdet 2018


Sist oppdatert: 03.06.2024
Publisert: 28.10.2021