HjemPlan, bygg og eigedomDeling av eigedom og arealoverføring

Deling av eigedom og arealoverføring

Deling av eigedom/overføring av areal og søknadsskjema

Om du ønskjer å dela ein eigedom eller overføre delar av eigedomen din til ein anna eigedom må du søkje om deling og be om oppmålingsforretning. Det same gjeld for festetomt og anleggseigedom. 

Trykk her for skjema for søknad om løyve 

Informasjon om kva søknad om deling skal innehalde

Før du sender inn søknad må du sjekke arealplanstatus for eigedomen din.

Om du ikkje finn kartet eller søknadsskjemaet du treng, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg.

Vedtak

Vedtak om løyve til frådeling eller arealoverføring vert sendt til deg og til avdeling for kart og oppmåling viss du har bedt om oppmålingsforretning i søknadsskjemaet. 

Sende inn søknad

Søknaden sender du samla på e-post til: post@alver.kommune.no
Dersom du vil sende søknaden i post, sender du den til

 • Alver kommune
  Postboks 4
  5906 Frekhaug
Oppmålingsforretning
 • Rekvirent, naboar og eventuelle rettshavarar til arealet som skal delast frå/overførast blir kalt inn til oppmålingsforretning per brev minst to veker før tidspunktet for oppsett oppmåling.
 • Er du innkalt kan andre stille på vegne for deg, med skriftleg fullmakt.
 • Det vert halde oppmålingsforretning over eigedomen der partane bidrar til å påvise eksisterande grenser i samsvar med målebrev/skylddelingsforretninger.
 • Nye grenser etter delingsløyve vert påvist og sett av landmålar.
 • Grensemerke blir sett ned i marka og grensepunkta vert målt.
 • Det vert ført protokoll over kva som er klarlagt og avtalt ved forretninga.
Matrikkelføring og tinglysing
 • Etter oppmålingsforretninga er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, vert den nye matrikkeleininga ført inn i Matrikkelen og sendt til tinglysing.
 • Dersom det er tinglyst uråderett på eigedomen arealet skal delast frå, eller det er andre tilhøve som hindrar tinglysing, vil saka bli returnert til kommunen som vidaresender det til partane for retting.
Matrikkelbrev
 • Når kommunen har fått tilbakemelding på at den nye matrikkeleininga er tinglyst, vert det sendt ut matrikkelbrev til rekvirenten.
 • Partane har 3 vekers klagefrist frå ein har motteke matrikkelbrevet.
  Trykk her for informasjon om klage.
Gebyr
 • Søknad om frådeling er gebyrbelagt.
 • Du får eit gebyr for vedtak etter plan- og bygningslova og eit gebyr for oppmålingsforretninga.
 • I tillegg kjem tinglysingsgebyr. 

  Trykk her for gebyrregulativ for 2024.

Skøyte

Sist oppdatert: 27.06.2022
Publisert: 05.10.2018