HjemPlan, bygg og eigedomBygging og graving i forureina grunn

Bygging og graving i forureina grunn

Før du kan grave 
 • Finn ut om det er mistanke om forureining i grunnen på eigedommen der det skal gravast. Dette kan du gjere ved å søkje opp eigedommen i Miljødirektoratets grunnforureinsningsdatabase.

  Trykk her for å sjå Miljødirektoratets grunnforureiningsdatabase.

  Det kan og vere mistanke om forureining i grunnen der det til dømes har vore nokon av desse aktivitetane:
  • industri og verksemd
  • område med utfyllingar eller tilkjørte forureina masser
  • byjord (jord i byane er brukt om igjen mange gangar. Den inneheld bygningsrestar, brannrestar, hushaldningsavfall, industriavfall, tilkjørte gravemasser og lokal naturleg jord)
  • tidlegare avfallsdeponi
  • branntomter
 • Viss det er mistanke om forureining i grunnen, må du sørgje for at det blir tatt grunnundersøkingar. Alternativt må dokumentasjon på at eigedommen ikkje er forureina leggjast fram for kommunen. Til å utføre undersøkingar må du nytte ein konsulent med fagleg kompetanse på grunnforureining.
 • Viss grunnundersøkingane påviser forureining, må du sørgje for at det blir utarbeida ein tiltaksplan for korleis grunnforureininga på eigedommen skal handteras. Det finnes ikkje eit eige skjema, men tiltaksplanen skal svare på alle punktane i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6.
  Trykk her for forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6.
 • Send inn tiltaksplanen til oss for godkjenning. Tiltaksplanen må du senda  saman med søknad/utgreiing. Tiltaksplanen kan du også sende saman med søknad etter plan- og bygningslova, der slik søknad er naudsynt. Miljøavdelinga har inntil fire vekers sakshandsamingstid på godkjenning av tiltaksplanar. Sakshandsamingstida gjeld frå vi har motteke komplett søknad. 

Til å utføre undersøkingar må du nytte føretak med fagleg kompetanse på grunnforureining. Undersøkingane skal vere utført i samsvar med norsk standard NS-ISO 10381-5 og rettleiing om helsebaserte tilstandsklassar for forureina grunn TA-2553/2009. 

Du kan ikkje sette i gang gravearbeida før vi har godkjent tiltaksplanen, uavhengig av om arbeida er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Sakshandsamingstid

Sakshandsamingstida er fire veker frå du har sendt inn komplett tiltaksplan til oss.

Kommunen kan bestemme at tiltakshavar skal varsle naboar og eventuelle andre berørte om det planlagde terrenginngrepet.

Gebyr 

Gebyra kjem fram av gebyrregulativet til Alver kommune.

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2024

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2023

Klage

Vedtak om tiltaksplan kan klagast på.
Trykk her for informasjon om korleis du kan klage.

Etter at du har gravd

Når arbeida er utført, skal du sende oss en sluttrapport for handtering av forureina grunn. Det finnes ikkje eit eige skjema, så skriv en tekst som inneheld:

 • ei beskriving av gravearbeida som er utført
 • kvitteringar som viser at overskotsmassane er levert til eit godkjent deponi for forureina masser

Sluttrapport for forureina grunn blir handsama uavhengig av en eventuell søknad om ferdigattest.

Dokument sender du på e-post til miljo@alver.kommune.no. Du kan også levere papirdokument på eit av våre kontor for innbyggjarservice i Knarvik Senter, på kommunehuset på Manger eller på kommunehuset på Frekhaug. 

Meir informasjon

Sist oppdatert: 23.11.2021
Publisert: 14.11.2018