Helsestasjon

Opningstider

Dagleg klokka 08.30-15.00

Kontakt helsestasjonen

Telefon 56 34 90 91
Helsehuset Radøyvegen 1621B
5936 Manger

Tinging av time på nett

Helserespons.no

Tilsette

Helsesjukepleiarar
Jordmor
Helsestasjonslege

 

Kva tilbyr helsestasjonen?

Svangerskap, fødsel og barselomsorg

Er du gravid kan du få oppfølging av lege eller jordmor, eller ein kombinasjon av desse gjennom svangerskapet. Gravide kan få tilbod om første konsultasjon tidleg i svangerskapet, og treng ikkje vente til veke 14 for å få konsultasjon med jordmor.

Etter fødsel får ein heimebesøk, jevnlige kontrollar dei første 24 månadane, barnekontrollar med lege, vaksinering og prevensjonsrettleiing.Tid til familierettleing vert prioritert. 

Les meir om jordmor og svangeskapskontroll

Les meir om kva du må ha med deg på sjukehuset når du skal føde og kva som kan vere lurt å ha med på Helse Bergen.

Få kunnskap og tryggleik under graviditeten, og som nybakt mor. Prøv det nettbaserte sjølvhjelpsprogrammet for gravide i veke 21-25 "Mamma Mia"

Sjå og Helsenorge for meir informasjon om svangerskap, fødsel og barselomsorg.

Ammerettleiing

Helsestasjonen i Radøy kommune er godkjend som ammekyndig helsestasjon.

Jormor gjev ammeførebuande informasjon under svangerskapet. Etter fødsel vil jordmor og helsesjukepleiarane kunne tilby ammerettleiing. Me føl faglege retningsliner frå Nasjonal kompetanseteneste for amming.

Nyttige lenkjer ved spørsmål om amming:

Helsenorge

Ammehjelpen

Video som viser korleis ein koplar barnet til brystet

Helsestasjon for ungdom

Ungdomens helsestasjon er felles for Nordhordland, og ligg i Knarvik vis a vis Legevakta. Opningstid er onsdager klokka 15.30 - 18.30.
Ungdomens helsestasjon har lege om onsdagane.
På helsestasjon for ungdom kan du få råd og rettleiing om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssjukdommar, psykiske problem, fysisk aktivitet og kosthald. Helsestasjon for ungdom kan og vise deg vidare til spesialist. Helsestasjonen er ei delteneste til den vanlege helsestasjonsverksemda. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje å tinge time. Målgruppa er ungdom opp til 20 år.

Skulehelseteneste

Tenesta er eit tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år. Skulehelsetenesta gjev råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar og kan, når det er behov for det, vise vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller til ein spesialist. Skulehelsetenesta har også som oppgåve å fremje eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane.

Helsesjukepleiar har kontordagar i skulane i Radøy:

Radøy ungdomsskule Tysdag og fredag Jannicke Helland
Manger skule Måndag Henriette Sundfjord
Hordabø skule Onsdag Jannicke Helland
Austebygd skule Annankvar måndag Kjersti Risa Marøy
Sæbø Skule Tysdag Henriette Sundfjord
Småbarnstreff

Baby og småbarnstreff er kvar onsdag klokka 10.00 i kjellaren på Helsehuset (helselagets lokaler) Gravide er og velkomne.

Vaksiner

Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skulehelsetenesta. Den begynner vanlegvis når barnet er 6 veker gamalt og følgjer vaksinasjonsprogrammet fram til barnet går ut 10.klasse(15-16 år). For meir utfyllande informasjon, sjå fhi.no

Helseteam

Radøy kommune har eit tverretatleg helseteam. Der deltek fagpersonar frå psykisk helse, helsestasjon, barneverntenesta og PPT. Helseteamet har møte ein gong kvar månad til faste tider. Inneverande skuleår er tysdag møtedag, og tidspunkt er frå kl. 12.00 til 15.30. Tilbodet kan nyttast av foreldre, elevar og lærarar. Dei som har brukt helseteamet, har ønskt å ta opp utfordringar som dei står overfor som foreldre, skule eller som ungdom. Dersom du ønskjer å bruke helseteamet, kan du ta kontakt med sosiallærar.

Nyttige informasjonsbrosjyrar og lenkjer

Utvikling

Tilrådingar for å førebygge skeivt hovud og favorittside

Barns føtter

Film om motorisk utvikling

Helsestasjonstjenesten - Ei trygg kjelde til kunnskap om sped- og småbarns utvikling og psykiske helse

Samspel

Din fantastiske baby - Film, Stine Sofie stiftelsen

Sjå kva eg ser - om barnet si sosiale utvikling

Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid

Alkohol kan skape utryggleik hos barnet

I trygge hender - Film

Tips til foreldre om mobilbruk

Tannhelse

Puss, puss frå første tann

Film om tannhelse på ulike språk

Amming / Ernæring / Kosthold

Mat og måltid for spebarn

D-vitamindråpar

Korleis du ammar ditt barn, nokre råd den første tida

Kostråd frå helsedirektoratet

Video om amming

Ammehjelpen

Helsenorge - etter fødsel/amming - om amming, oppbevaring av morsmelk, samt brosjyrar om amming på ulike språk

Matpotalen - om mormelkerstatning

Matportalen - om ernæring til barn

Tryggmammamedisin - om trygg medisinbruk under amming

Breast feeding attachment - movie

Måltidet - ein verdi å ta vare på

Vaksiner

Folkehelseinstituttet - om vaksinasjon

Vaksinasjon, ein foreldrebrosjyre

Sjukdommar barnet ditt vert tilbydd vaksine mot

Vaksine mot HPV

Tryggleik i heimen / forebygging av ulykker

Når barnet skadar seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp

Barns miljø og tryggleik 0 - 6 månadar

Barns miljø og tryggleik 6 månadar - 2 år

Forgiftningar kan unngåast

Trygt sovemiljø for spedbarnet

Giftinformasjon - helsenorge

Giftplakat

Trafikktryggleik

Riktig beltebruk

Tryggtrafikk - om sikring av barn i bil

Gode råd til foreldre

Når barnet ditt har ørebetennelse

Når barnet ditt har feber

Gode råd for god reise

Foreldrehverdag - svært nyttige tips og råd om foreldreskap, basert på foreldrerettleiingsprogrammet ICDP

Voksneforbarn - råd rundt mange ulike tema

Barnevakten - om barn og medier

Statens strålevern mot solbeskyttelse

Kva bør eg vite når barnet mitt går på nett?

For ungdom

Festrelatert voldtekt

Vaksine mot HPV


Sist oppdatert: 27.09.2019
Publisert: 25.05.2018