HeimHelse, sosial og omsorgHeimetenesterAvlasting for pårørande

Avlasting for pårørande

Avlastingstilbod

Dagsenter for eldre

Dagsenter er eit tilbod til eldre heimebuande i Radøy kommune. Senteret er lokalisert i Velferdssenteret på Manger.

Brukarane av dette tilbodet må søkje om plass og få det stadfesta med eit vedtak. Her får dei transport til og frå, middag, trim og andre aktivitetar samt sosialt samver.

Målsetjing for tilbodet er å:

  • Skape kontakt mellom heimebuande og brukarane på institusjonen
  • Gje tilbod om aktivitetar og service
  • Bryte einsemd og etablere kontakt
  • Avlasting til pårørande
  • Lage eit miljø der tryggleik og glede står i fokus.
Avlastingstilbod for born og unge

Har du særleg tyngande omsorgsoppgåver for barn eller unge har ein følgjande behovsprøvde hjelpetiltak:

  • Avlasting hjå ein anna familie
  • Avlasting i avlastingsbustad
  • Avlasting på ettermiddag og i feriar
Andre avlastnings- og støttetilbod

Slik søkjer du

Søknad om kommunal helse- og omsorgstenester

Søknadsskjemaet kan du sende til:

Radøy kommune
Pleie og omsorg
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Sidan søknaden din kan innehalde sensitive opplysningar, er det viktig at du ikkje sender søknaden på e-post.  

Slik klagar du

Korleis du klagar på helse- og omsorgstenester.


Sist oppdatert: 20.02.2019
Publisert: 25.09.2018