Sjukeheim

Radøy kommune har éin sjukeheim - Velferdssenteret. Velferdssenteret har fire avdelingar; to av desse er skjerma avdelingar for pasientar med demenssjukdom. 

Søk om opphald

Dersom du ynskjer plass på Velferdssenteret må du søka.
Bruk søknadsskjemaet nedanfor. 

Søknad om kommunal helse- og omsorgstenester

Søknaden skal sendast til: 
Velferdssenteret
Idrettsvegen 2
5936 Manger

Då søknaden inneheld sensitive personopplysningar, skal den ikkje sendast med e-post. 

Kontakt 

Velferdssenteret
Idrettsvegen 2
5936 MANGER
Telefon: 56 34 91 90
Fax: 56 34 91 92

Einingsleiar: Anne Berge Brattetaule
E-post: anne.berge.brattetaule@radoy.kommune.no

Informasjon til pårørande

Velkomen til opphald ved Radøy Velferdssenter

 

Kva kostar opphald på Velferdssenteret?

Eigenbetaling for opphald i institusjon

 

Dette er ei lovpålagt teneste. Sjå mellom anna:
Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 og § 3-2a
Pasient- og brukerrettighetslova kapittel 7.

 

Lova

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

 

Forskrifta

Forskrift for sykehjem

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Verdighetsgarantiforskriften

 

Treng du lindrande omsorg?

Når det ikkje lenger er mogleg å få behandling som gjer ein frisk, kan ein søkja avdelinga Florence om lindrande omsorg i Radøy. Florence har fokus på lindrande omsorg og livskvalitet.

Avdelinga kan tilby symptomlindring, kartlegging og behandling av:

  • Smerte
  • Kvalme
  • Angst, utryggleik
  • Tung pust
  • Ernæring
  • Eliminasjon

Pårørande kan og søkje avlastning

 

Korleis søkja?

Søknadsskjema finn du her eller ved å kontakta Helse og omsorg Radøy kommune, Idrettsvegen 2, 5936 Manger eller på telefon 56 34 91 90

 

Søknaden skal sendast til:
Helse og omsorg Radøy kommune
Idrettsvegen 2
5936 Manger

Søknaden må ikkje sendast på epost då den inneheld sensitiv informasjon


Sist oppdatert: 24.04.2019
Publisert: 25.05.2018