HeimHøyringar og kunngjeringarReguleringsplan for akvakultur-lokalitet ved Toska sør

Reguleringsplan for akvakultur-lokalitet ved Toska sør

Føremålet med arbeidet er å kunna flytta eksisterande areal avsett til akvakultur-føremål i gjeldande kommuneplan frå nordvest til søraust innanfor plangrensa. Planen er ikkje i samsvar med gjeldande kommuneplan, og det medfører krav om konsekvensutgreiing. Det er difor utarbeidd planprogram i samband med varsling av planarbeidet.Tiltakshavar er Lingalaks AS, og planområdet er ca 1600 dekar. Det er ABO Plan & Arkitektur Stord som skal gjera planarbeidet og gjennomføra høyring av planprogram.
Eventuelle merknadar eller opplysningar som bør leggast til grunn for planlegginga, kan sendast skriftleg innan 16. august til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS,Pb. 32, 5401 Stord - eller på e-post poststord@abo-ark.no

Varsel om oppstart av planarbeid
Planprogam Toska sør - forslag til høyring

 

 


Sist oppdatert: 01.07.2019
Publisert: 01.07.2019