HeimHøyringar og kunngjeringarPlansak PlanID 12602019000200 - Mindre planendring - Veg Marås-Soltveit - kunngjering endeleg vedtak

Plansak PlanID 12602019000200 - Mindre planendring - Veg Marås-Soltveit - kunngjering endeleg vedtak

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §12-14 er framlegg til mindre planendring i reguleringsplan for veg Marås-Soltveit, planid. 126020198000200 handsama i Hovudutval for plan, landbruk og teknisk den 10.04.19, sak  026/2019, med slikt vedtak:

Hovudutval for plan, landbruk og teknisk i Radøy kommune godkjenner mindre endring Marås- Soltveit, PlanID 12602019000200 for detaljreguleringsplan RV 565 Marås – Soltveit ,PlanID 12602006000800, slik planendringa er beskrive i vedlagt plandokument/brev datert 14.03.2019 Endringa gjeld for plankart 9 og 10 i gjeldande plan.

Plandokument:

VEDTAK
PLANKART 1
PLANKART 2
SKILDRING

Om klage og verknad av plan:

Vedtaket kan etter Pbl. §1-9 påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klage må vere framsett skriftleg til Radøy kommune seinast innan klagefristen. (3 veker frå kunngjeringsdato) Reguleringsplanen fastset bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding aveksisterande tiltak, jf. PBL §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3- tre år- etter denne kunngjeringa, jf. Pbl. §§ 15-2 og 15-3.


Sist oppdatert: 27.05.2019
Publisert: 27.05.2019