HeimHøyringar og kunngjeringarPlansak 126020170001000 - kunngjering 2.gong offentleg høyring og ettersyn

Plansak 126020170001000 - kunngjering 2.gong offentleg høyring og ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 og 14, har Hovudutval for plan, landbruk og teknisk i Radøy kommune i sak 024/2019 den 10.04.19 gjort vedtak om å leggja planframlegg for endring av reguleringsplan for Kvalheimsneset fritidsbustad og serviceområde ut til 2 gong høyring og offentleg ettersyn.

Plandokumenta finnast her:

VEDTAK I UTVAL
PLANKART
PLANFØRESEGNER
PLANSKILDRING
ILLUSTRASJON
NATURMANGFALDVURDERING
SNITT aa
SNITT bb

Plandokumenta ligg også til gjennomsyn p
å rådhuset på Manger.

Merknader til planforslag må vera framsett skriftleg innan 02.07.19

 

For å kome med merknad kan ein nytte elektronisk høyringsskjema på kommunen si nettside,
e-post til postmottak  eller brevpost til

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger


Sist oppdatert: 27.05.2019
Publisert: 27.05.2019