HeimHøyringar og kunngjeringar1 gong offentleg høyring og ettersyn - Detaljplan for Manger sentrum aust

1 gong offentleg høyring og ettersyn - Detaljplan for Manger sentrum aust

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, har Hovudutval for plan, landbruk og teknisk i Radøy kommune i sak 009/2019 den 13.02.19 gjort vedtak om å leggja planframlegg for Manger sentrum aust PlanID 12602018000300 ut til offentleg høyring og ettersyn.

Plandokument

PLANKART
PLANSKILDRING
PLANFØRESEGNER

Plandokumenta finnast i tillegg til gjennomsyn på rådhuset Manger.

Merknader til planforslag må vera framsett skriftleg

Høyringsfrist  2/4 - 2019

For å kome med merknad kan ein nytte elektronisk høyringsskjema
på kommunen si nettside,

e-post til

postmottak@radoy.kommune.no , eller brevpost til

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger


Sist oppdatert: 21.02.2019
Publisert: 21.02.2019