HeimHøyringar og kunngjeringarKunngjering planprogram - Akvakultur Toska sør

Kunngjering planprogram - Akvakultur Toska sør

Hovudutval for plan, landbruk og teknisk i Radøy kommune gjorde i møte 18.09.2019 i sak 19/1148 følgjande vedtak:

«Hovudutval for plan, landbruk og teknisk i Radøy kommune vedtek, med heimel i plan- og bygningslova §12-9 , planprogram datert 12.06.2019 for PlanID: 12602019000400 - Detaljreguleringsplan - for akvakulturområde ved Toska sør.»

Dokument for nedlasting:

VEDTAK
PLANPROGRAM


Sist oppdatert: 09.10.2019
Publisert: 09.10.2019