HeimHøyringar og kunngjeringarKunngjering mindre endring - detaljreguleringsplan for Skårnesvika naust og småbåthamn

Kunngjering mindre endring - detaljreguleringsplan for Skårnesvika naust og småbåthamn

Hovudutval for plan, landbruk og teknisk har i møte 18.09.2019 i sak 047/2019 arkivsaknr 16/882 gjort følgjande vedtak:

Hovudutval for plan, landbruk og teknisk i Radøy kommune godkjenner mindre endring av detaljreguleringsplan for Skårnesvika naustområde Toska slik den ligg føre i revidert plankart datert 04.04.2019 og reviderte føresegner datert 23.08.2019.

Vedtaket har heimel i Plan- og bygningslova § 12-14

Plandokumenta:

VEDTAK
PLANKART
FØRESEGNER


Sist oppdatert: 09.10.2019
Publisert: 09.10.2019