HeimHøyringar og kunngjeringarKunngjering mindre endring - detaljreguleringsplan for Skårnesvika naust og småbåthamn

Kunngjering mindre endring - detaljreguleringsplan for Skårnesvika naust og småbåthamn

Hovudutval for plan, landbruk og teknisk har i møte 18.09.2019 i sak 047/2019 arkivsaknr 16/882 gjort følgjande vedtak:

Hovudutval for plan, landbruk og teknisk i Radøy kommune godkjenner mindre endring av detaljreguleringsplan for Skårnesvika naustområde Toska slik den ligg føre i revidert plankart datert 04.04.2019 og reviderte føresegner datert 23.08.2019.

Vedtaket har heimel i Plan- og bygningslova § 12-14

Plandokumenta:

VEDTAK
PLANKART
FØRESEGNER


Vedtaket kan etter PBL §1-9 påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. PBL §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3 - tre år - etter denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-2 og 3. 

Klage må vere framsett skriftleg til Radøy kommune innan frist. 

Klagefrist er sett til 12.11.2019


Sist oppdatert: 15.10.2019
Publisert: 09.10.2019