HeimHøyringar og kunngjeringarKunngjering - endeleg vedtak mindre endring - Austmarka Hylla

Kunngjering - endeleg vedtak mindre endring - Austmarka Hylla

Handsama i Hovudutval for plan, landbruk og teknisk den
12.09.18, sak  055/5018, med slikt vedtak:


Mindre endring av detaljplan for Hylla Austmarka, planid. 12602012000600, vert godkjent
med plankart datert 26.07.18 og føresegner datert 28.08.18.
Grunngjeving for vedtaket går fram av saksutgreiinga.
Heimel for vedtaket er plan- og bygningslova § 12-14


Om klage og verknad av plan:
Vedtaket kan etter Pbl. §1-9 påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg
klageinteresse. Klage må vere framsett skriftleg til Radøy kommune seinast innan klagefristen.
Reguleringsplanen fastset bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av
eksisterande tiltak, jf. PBL §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med
godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3- tre år- etter denne kunngjeringa, jf. Pbl. §§ 15-2 og
15-3.


Sist oppdatert: 03.12.2018
Publisert: 03.12.2018