HeimHøyringar og kunngjeringarKunngjering - Reguleringsplan for Urhaug bustadområde - godkjenning

Kunngjering - Reguleringsplan for Urhaug bustadområde - godkjenning

Reguleringsplan for Urhaug bustadområde, planid. 12602016000700 vert godkjent på følgjande vilkår:1. Avkjørsla til BFS10 kjem i konflikt med byggegrense mot sjø. Byggegrensa må justerast i plankartet.2. Rådmannen sine framlegg til språklege justeringar vert teke inn i føresegna.3. Teiknforklaringa i plankartet må rettast i samsvar med endringane som er gjort i plankartet.

Plandokument

Plandokumenta og vedtak til nedlasting her:
PLANKART
FØRESEGNER
PLANSKILDRING

Andre tilhøyrande dokument
PLANVEDTAK
ILLUSTRASJONSPLAN

og til gjennomsyn på sørvistorget på Rådhuset.
Aktuelle grunneigarar og offentlege instansar vert direkte tilskrive.

 

Om klage og verknad av godkjent områdereguleringsplan
Vedtaket kan etter PBL §1-9 påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg klageinteresse.
Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. PBL §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3 - tre år - etter denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-2 og 3.

 

Klage må vere framsett skriftleg til Radøy kommune  innan frist.

Klagefrist er sett til 11.12.2018


Sist oppdatert: 04.12.2018
Publisert: 03.12.2018