HeimHøyringar og kunngjeringarKunngjering - Områdereguleringsplan for Bø, skule og barnehage - godkjenning

Kunngjering - Områdereguleringsplan for Bø, skule og barnehage - godkjenning

Områdereguleringsplan for Bø, skule og barnehage, planid. 12602017000900 vert godkjent på følgjande vilkår:
1. Teiknforklaringa må rettast slik at liner som skal vere juridisk bindande framstår som juridisk bindande i teiknforklaringa.
2. Plannamn må rettast i tittelfeltet i kartet.


Plandokument
Plandokumenta og vedtak ligg her , og til gjennomsyn på sørvistorget på Rådhuset.
Aktuelle grunneigarar og offentlege instansar vert direkte tilskrive.


PLANKART
FØRESEGNER
PLANSKILDRING
PLANVEDTAK

Andre viktige dokument:
ROS ANALYSE
AREALOVERSIKT
AREALLISTE
ILLUSTRASJON

Om klage og verknad av godkjent områdereguleringsplan
Vedtaket kan etter PBL §1-9 påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg klageinteresse.
Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. PBL §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3 - tre år - etter denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-2 og 3.
 

Klage må vere framsett skriftleg til Radøy kommune innan frist. 

Klagefrist er sett til 11.12.2018


Sist oppdatert: 04.12.2018
Publisert: 03.12.2018