HeimHøyringar og kunngjeringarDetaljreguleringsplan for Manger barneskule - varsel om oppstart

Detaljreguleringsplan for Manger barneskule - varsel om oppstart

Føremålet med planen er å sikra skulen naudsynt areal for mindre utviding og utvikling. Det er mellom anna ynskje om å utvida skuleområdet noko inn i eksisterande friområde. Dette er ei mindre endring av gjeldande plan for Manger sentrum (planID 2007000800).
Sjølv om endringane har fokus på tilbygg og områda nærast eksisterande bygningar, er planområdet avgrensa slik at det etter endring vert ein heilskapleg plan for skuleområdet. Det skal leggjast til rette for at det som vert grøne areal innanfor planen skal vera tilgjengelege for ålmenta.

Tiltakshavar er Radøy kommune.


Kart


Innspel eller merknadar kan sendast skriftleg til:
Norconsult AS v/planleggjar Sissel Anita Hovland, tlf 454 04 708
Postboks 1199, 5811 Bergen
epost sissel.anita.hovland@norconsult.com


Frist for innspel er sett til 22.08.2019


Sist oppdatert: 26.06.2019
Publisert: 26.06.2019