HeimHøyringar og kunngjeringar1. Gong offentleg høyring og ettersyn - Kommuneplan for Radøy kommune delrevisjon

1. Gong offentleg høyring og ettersyn - Kommuneplan for Radøy kommune delrevisjon

Tema for delrevisjonen er:

  •         Føresegner med fokus på plankrav, eksisterande bygde eigedomar i LNF, kulturminne og havområde, samt korrektur mot plankart.
  •         Strandsone, byggegrense mot sjø, arealføremål i sjø og havområda
  •         Heilårsbustader på frådelte eigedomar i LNF-område


Plandokument og vedtak ligg tilgjengeleg for nedlasting her:
PLANKART (høg oppløysing NB! stor fil)
PLANKART (låg oppløysing)
PLANSKILDRING
FØRESEGNER

Annna dokumentasjon for analyser:
FUNKSJONELL STRANDSONE
LNF-SBE BUFFERANALYSE
SUPPLERANDE KONSEKVENS LNF-SBE
PLANPROGRAM
VEDTAK OM HØYRING OG ETTERSYN

og til gjennomsyn på rådhuset på Manger.

Merknader til planforslaget 
må vera framsett skriftleg innan 15/01 - 2019

For å kome med merknad kan ein nytte elektronisk høyringsskjema på kommunen si nettside, eller

e-post til postmottak@radoy.kommune.no

eller sende per brevpost til

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger


Sist oppdatert: 04.12.2018
Publisert: 21.11.2018