Skogbruk

Mykje av skogen i Nordhorland er no vorte hogstmoden og aktiviteten i skogbruket er aukane. Skal ein nytta denne ressursen rasjonelt og økonomisk er det viktig med godt vegnett, kunnskap og planlegging.

Landbrukskontoret handsamer søknad om landbruksveg, tilskotsordningar i skogbruket, skogfondsordinga og driv med rettleiing av skogeigare. Temaer som vegbygging, hogst, planting og skjøtsel står sentralt i eit aktivt skogbruk. 

Web levert av CustomPublish